Carl Zeiss Straße 18, 73550 Waldstetten    Tel. 07171/922 1110

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
DAA-Diacetonalkohol
Decahydronaphthalin
Dextrose
Diacetonalkohol
Diammoniumphosphat A 32-01 rein krist.
Diazinon
Dibutylphthalat
Dibutylphthalat-DBP
Dicalciumphosphat (DCP)
Dicalciumphosphat 2-Hydrat Pulver fein
Dicarbonsäure Gemisch
Diethanolamin
Diethanolamin (DEA)
Diethanolamin L.F.G. (mit 15% Wasser)
Diethanolamin L.F.G. (mit 7% Wasser)
Diethanolamin Lösung 85%
Diethanolamin rein
Diethanolaminsulfit-Lösung 50%
Diethylentriamin (Akzo)
Diethylentriamin (BASF)
Diethylethanolamin
Diethylether DAB 10
Diethylhydroxylamin 85% (DEHA)
Diglykol
Di-Guanidin-hydrogen-phosphat
Diisobutylphthalat-DIBP (Palatinol IC)
Diisodecylphthalat-DIDP
Diisodecylphthalat-DIDP (Palatinol Z stab.)
Diisodecylphthalat-DIDP (Palatinol Z)
Diisononylphthalat=NDINP (Palatinol N)
Diisopropanolamin (DIPLA)
Diisopropanolamin mit 10% Wasser
Diisopropylamin
Dikaliumhydrogenphosphat reinst
Dikaliumphosphat (DPP)
Dikaliumphosphat K 12-01 LM-Qualität
Dikaliumphosphat LM wasserfrei
Dikaliumphosphat tech K 22-01
Dimethoate
Dimethylacetamid
Dimethylaminopropylamin (DMAPA)
Dimethylbenzylamin (DMBA)
Dimethylethanolamin (DMEA)
Dimethylethylamin
Dimethylformamid
Dimethylisopropylamin (DMIPA)
Dimethylphthalat
Dimethylsulfoxid (DMSO)
Dinatriumph. 12 Hydrat N 52-06 DAB
Dinatriumph. 7 Hydrat N 12-10 LM krist.
Dinatriumph.12 Hydrat. N 22-02 techn.krist.
Dinatriumphosphat
Dinatriumphosphat N 12-40 wasserfr.Pulv
Dinatriumphosphat N 22-40 wasserfr.Pul
Dinatriumphosphat N 22-40 wasserfr.Pul
Dinatriumphosphat wasserfrei LM-Qualität
Dioctylphthalat-DOP(Palatinol AH)
Dipentene
Dipropylenglykol
Dipropylenglykol n-propylether DPNP
Dipropylenglykolmono-n-butylether ( DPnB )
Dipropylentriamin (DPTA)
Dipyridamol
DL-Apfelsäure food
DL-Apfelsäure Jungbunzlauer
D-Panthenol
DPM Dipropylenglykol-methylether